Emekli İkramiyesi Ödenmemesi İşlemine Karşı Açılan Dava On


Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği  

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
11. İdari Dava Dairesi
Esas: 2016 / 2308
Karar: 2017 / 1564
Karar Tarihi: 03.02.2017
(5434 S. K. Geç. m. 226)

 

Davacı B. E. tarafından, 30 yıldan fazla hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmemesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 27/11/2015 gün ve E: 2015/1804, K: 2015/2580 sayılı kararın, davalı idarece bozulması istenilmektedir.

 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunun 1.maddesiyle eklenen Geçici 226. maddesinde; otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için de ikramiye ödemesinde bulunulacağı, Mahkemelerce, bu istemle açılmış olan davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği, ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacağı ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, otuz yılı aşan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmemesi üzerine açılan davada verilen Mahkeme kararına yönelik itiraz başvurusundan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan itiraz başvurusundan vazgeçilmiş sayılmasına,  03.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bez çanta - hasta yatağı - sepetli vinç kiralama - petek temizleme -
Hemen Ara!