SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Aile malları ortaklığı

Suçu Bildirmeme

MADDE 278- (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmü­ne göre cezalandırılır.

Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

Suçu Bildirmeme Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde belli suçlar açısından bildirim yükümlülüğünün yerine geti­rilmemesi, suç olarak öngörülmüştür. Korunan hukuki değer, suç ve suçluları takip ve cezalandırmakla görevli adli makamların saygınlığı ile adaletin ve toplum düze­ninin devamlılığının sağlanmasıdır. 

Suçu Bildirmeme Suçunun Maddi Öğesi

Suçun faili herkes olabilir.

Suçun mağduru da herhangi bir kimse olabilir. Maddenin 3. fıkrasında mağdu­run onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olma­sı hâli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak öngörülmüştür.

Suçtan zarar gören adliyedir dolayısıyla Devlettir.

Suçu Bildirmeme Suçunun Konusu

İşlenmekte olan ya da işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan suçtur.

Suçu Bildirmeme Suçunun Hareket ve Neticesi

Bu maddeye göre, suçu bildirmeme suçunun oluşabilmesi için henüz icrası de­vam etmekte olan bir suçun varlığı gereklidir. Örneğin, bir kimsenin kaçırılarak belli bir yerde tutulduğunun bilinmesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi; keza, mütemadi suç niteliği taşıyan elektrik hırsızlığının iş­lendiğinden haberdar olunmasına rağmen, durumun yetkili makamlara bildirilme­mesi, bu suçu oluşturacaktır.

İcrası tamamlanmış olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandı­rılması hâlen mümkün bulunan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi hâlinde de bu suç oluşur. Örneğin icrası tamamlanmış olan bir hırsızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının bilinmesine rağmen, durumdan yet­kili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturacaktır.

Maddenin 3. fıkrasına göre; ilk iki fıkra kapsamına giren suçların mağdurunun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan Özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, ceza belli oranda artırılacaktır.

Suçu Bildirmeme Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin bir suçun işlenmekte olduğunu ya da iş­lenmiş olmakla birlikte sonuçlarının smırlandırılmasınm olanaklı olduğunu bilmesi ve iradesi ile yetkili makamlara suçu bildirmemesi gerekli ve yeterlidir.

Suçu Bildirmeme Suçunun Yaptırımı

İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla ka­dar hapis cezası ile cezalandırılır.

İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, 1. fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal ba­kımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak du­rumda bulunan kimse olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ce­za, yarı oranında artırılır.

Suçu Bildirmeme Suçunda Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma ve kovuş­turma işlemleri doğrudan doğruya C. Savcılığı tarafından yapılır.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca yargılamayı yapmakla görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...