Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi On


Talep Yaratma Amaçlı Reklam Faaliyeti

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
4. İdari Dava Dairesi
Esas: 2015 / 493
Karar: 2015 / 1218
Karar Tarihi: 11.03.2015
(Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği m.8)

 

İSTEMİN ÖZETİ: Özel ….. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mesul Müdürü ve DişHekimi olan davacının, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği‘nin 8/a maddesine aykırı hareket ettiğinden bahisle, 2012 yılı Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi uyarınca asgari muayene ücretinin elli katı tutarında para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Manisa Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu’nun 12.01.2012 tarihli kararının, 2007 yılı Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi uyarınca asgari muayene ücretinin elli katı tutarında, 1.043,00-TL para cezasıyla cezalandırılması şeklinde düzeltilerek onanmasına ilişkin Türk DişHekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu’nun 30.05.2012 gün ve 28/2012 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; Dişhekimi olan davacının, mesul müdürü olduğu sağlık kuruluşuna ait el ilanında yer alan ” …… Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-24 saat dişhizmeti-Randevu alan hastalarımız için Soma, Kırkağaç, Akhisar, Manisa’dan gidiş dönüş hizmetimiz vardır”, “tüm muayene ve tedavilerimizde ağıziçi kameraları kullanılmaktadır.”, “konforlu hasta yatak odalar” vb. ibarelerin talep yaratma amaçlı reklam faaliyeti olduğu, her ne kadar davacı tarafından savunma hakkının kısıtlandığı iddia edilmişse de; davacıdan usulüne uygun olarak savunma alındığı ve savunma hakkının kısıtlandığına dair iddiasının yerinde olmadığının görüldüğü, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine ilişkin olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 05/06/2013 gün ve E:2012/1391, K:2013/789 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, itirazen incelenip bozulması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırı bir husus bulunmadığı ileri sürülerek, itiraz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Hükmün Onanması Gereği

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara Bölge idare Mahkemesi 4. Kurulunca, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 05/06/2013 gün ve E:2012/1391, K:2013/789 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, itiraz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin itiraz edenin üzerinde bırakılmasına, fazladan alınan 79,05-TL harcın ve posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme isteminde bulunma yolu açık olmak üzere, 11.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bez çanta - hasta yatağı - sepetli vinç kiralama - petek temizleme -
Hemen Ara!